Walne Zebranie Członków Koła – porządek obrad

Walne Zebranie Członków Koła – porządek obrad

Zarząd Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się w dniu 28.04.2013 o godz. 10.00 w Domku Myśliwskim w Kucharowie. Poniżej znajduje się porządek obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 7. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2012/2013
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok 2012/2013 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła
 12. Roczny Plan Łowiecki na sezon 2013/2014 (omówienie)
 13. Wnioski Członków Koła z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 13.10.2012: Przenieść książkę wpisów pobytu w łowisku z Juchowa do Kucharowa
 14. Wniosek złożony przez członków w dniu 05.04.2013r o dyskusję w sprawie polowań na otwartych rewirach
 15. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwaly
 16. Głosowanie nad przyjęciem uchwały
 17. Omówienie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2013/2014
 18. Sprawy różne, wolne wnioski
 19. Zakończenie Zgromadzenia i wspólny obiad.
Bez kategorii