Regulamin listy gości na jubileusz 60-lecia

Regulamin listy gości na jubileusz 60-lecia

Poniżej znajdą Koledzy treść regulaminu i deklaracji obecności na głównych obchodach jubileuszu 60-lecia Koła. Prosimy o zapoznanie się z nimi i dostarczenie wypełnionych deklaracji Bartkowi Dubrowskiemu (tylko w formie papierowej). Druki można pobrać TUTAJ

Informacje ogólne oraz regulamin listy gości w związku z uroczystymi obchodami

Jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku

 I Informacje ogólne
 1. Miejsce: Dwór Pomorski Luboradza
 2. Termin:  12 lipiec godz. 17.00 – oficjalne uroczystości, 19.00 – biesiada do białego rana
 3. Transport w dwie strony: Szczecinek – Kucharowo – Juchowo – Radacz – Barwice – Luboradza
 4. Nocleg: dla zainteresowanych płatny – osoba odpowiedzialna Bartosz Dubrowski. Liczba miejsc ograniczona dlatego prosimy o jak najwcześniejszą rezerwację. Decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt noclegu ze śniadaniem:
 • 70 zł/os pokoje wieloosobowe w Pawilonie Źródlanym (sąsiadujący budynek z salą balową)
 • 80 zł/os w budynku dworu
 • 120 zł pokój jednoosobowy
 II Regulamin listy gości

 

 1. Każdy mysliwy ma obowiązek potwierdzić na załączonej deklaracji swoją obecność.
 2. Maksymalna liczba gości to 150 osób.
 3. Myśliwy wraz z partnerką nie ponoszą kosztów imprezy (poza ewentualnym noclegiem).
 4. Myśliwy nie może wyznaczyc zastępstwa za siebie i partnerkę.
 5. W przypadku potwierdzenia obecności i nie przybycia myśliwy zostanie obciążony kosztem 145 zł lub 290zł jeśli deklarował obecność z partnerką.
 6. Podpisaną deklarację należy złożyc do 31-03-2014r – osoba odpowiedzialna Bartosz Dubrowski .
 7. Zarząd po rozpoznaniu przyczyn nieobecności na imprezie może zwolnić z opłaty (tylko szczególne przypadki).
 8. W związku z ograniczoną liczbą dodatkowych miejsc (ok 8-10 par) myśliwy może zaprosić jedną parę (za opłatą 300 zł). O wyborze par zadecyduje losowanie, które odbędzie się do 15-04-2014 r. Losowanie przeprowadzi komitet z zarządem. Wszystkie pary zostaną rozlosowane i wpisane na listę wg kolejności wylosowania. W terminie 7 dni od ukazania się wyniku losowania para musi wpłacić 300 zł na rachunek bankowy Koła. W przypadku braku wpłaty – dobierana jest kolejna para z listy wylosowanch.
 9. Po wykorzystaniu puli dodatkowych par będzie stworzona lista rezerwowa dodatkowych gości. W przypadku ewentualnych rezygnacji (zarówno myśliwych jak i VIP-ów) organizator będzie kontaktował się osobiście z myśliwymi, którzy na deklaracji zaznaczyli dodatkową parę, która nie została wylosowana w pierwszej kolejności.
 10. Brak złożonej deklaracji myśliwego w wyznaczonym terminie wiąże się z niewpisaniem na listę gości.
 11. Komitet organizacyjny wraz z Zarządem zaprosi również tzw. VIP-ów – władze PZŁ okręgu koszalińskiego, samorządowców, rolników, leśników oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół.
III Deklaracja

………………………………………………………

 (Miejscowość, data)             

 

 1. Ja niżej podpisany deklaruję zapoznanie się z regulaminem listy gości Jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego Nr 36 „Darzbór“ w Szczecinku. Tym samym zgłaszam fakt przybycia na imprezę  przez siebie ……………………………………………………………………… (jeżeli z partnerką to dopisać „oraz osobą towarzyszącą”)

 

 1. Ponadto wyrażam chęć/nie wyrażam* chęci zaproszenia dodatkowej pary (*niepotrzebne skreślić).

……………………………………………………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska)

 

 1. Wyrażam chęć/nie wyrażam chęci* noclegu w Luboradzy w pełni odpłatnego (*niepotrzebne skreślić).
Bez kategorii