Porządek obrad oraz protokół WZ

Porządek obrad oraz protokół WZ

Poniżej umieszczony zostaje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła wyznaczonego na 6.10.2013 godz. 10.00 w Kucharowie. W dziale „Materiały do pobrania” znajduje się także protokół z poprzedniego zebrania do zatwierdzenia.

Porządek obrad    Protokół

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Odczytanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Informacje ogólne.

7. Wnioski uchwał Zarządu Koła:

a) Wniosek o odznaczenie medalem zasługi łowieckiej dla Andrzeja Filipiaka, Jana Natkańskiego, Andrzeja Filipka oraz Jerzego Kęsickiego.

b) Wniosek o regularne sporządzanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła listy wykonanych odstrzałów poszczególnych członków Koła wraz z wykazem wypracowanych godzin pracy w minionym sezonie łowieckim.

c) Wniosek o tworzenie list członków Koła chętnych do podprowadzania myśliwych komercyjnych na każdy kolejny sezon łowiecki spośród których Zarząd Koła będzie wyznaczał osoby podprowadzające w terminach wizyt gości. Odmowa podprowadzania w zgłoszonej wcześniej osoby może skutkować nieuwzględnieniem jej kandydatury w kolejnych terminach polowań komercyjnych.

d) Wniosek o regularne sporządzanie na corocznym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła przy sprawozdaniu finansowym bilansu środków finansowych wypłaconych poszczególnym członkom Koła (brutto).

e) Wniosek o umożliwienie Zarządowi Koła ustalenia warunków oraz zamówienia organizacji polowań komercyjnych w kolejnym sezonie łowieckim na poziomie równym liczbie sztuk poszczególnych gatunków zwierzyny przeznaczonej w sezonie mijającym (przed zatwierdzeniem rocznego planu pozyskania na nadchodzący sezon) do sprzedania.

f) Wniosek o zmianę regulaminu i cennika korzystania z domku myśliwskiego w Kucharowie (Zał. 1)

8. Wnioski uchwał z poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

a) Nagroda w wysokości 1000 zł netto za najwyższy odstrzał lisów w sezonie łowieckim 2013/2014.

b) Wniosek uchwały Zarządu Koła: Myśliwego, który w sezonie osiągnie najwyższą liczbę pozyskanych lisów wynagrodzić odstrzałem łownego byka, rogacza oraz odyńca w nadchodzącym sezonie łowieckim od początku ustawowego terminu rozpoczęcia okresu
polowań na wymienione gatunki oraz zwolnieniem z obowiązku wykonywania prac gospodarczych.

c) Wnioski uchwał dot. „rewirów”
I. Polujemy wyłącznie na 2-3 osobowych rewirach, dopuszcza się polowanie na innych rewirach za zgodą gospodarza rewiru. W razie szkód łowieckich lub braku aktywności myśliwych na danym rewirze łowczy kieruje do danego rewiru innych myśliwych.
II. Podzielenie obwodów na rewiry, nazwanie ich. Wszyscy myśliwi mają prawo zapisywania się na wolny rewir. Kolejny myśliwy chcący polować na zajętym już rewirze danego dnia musi skontaktować się z kolegą zapisanym jako pierwszy i uzyskać jego zgodę.
III. Uchwała o sprecyzowaniu granic rewirów przez Zarząd Koła i wydrukowanie mapki.
IV. O terminie otwierania rewirów każdorazowo decyduje Zarząd Koła w zależności od stopnia realizacji planu łowieckiego.
V. Propozycja uchwały zarządu Koła:

  • – Zarząd Koła dzieli dzierżawione przez Koło obwody łowieckie na rewiry gospodarcze o porównywalnej wielkości.
  • – Do każdego rewiru przydzielani są poszczególni członkowie Koła wg podziału w Zał. 2.
  • – Spośród wybranych członków do danego rewiru gospodarczego Zarząd Koła wybiera kierownika rewiru, który zostaje wyznaczony do organizacji prac gospodarczych wszystkich członków na tym samym rewirze i utrzymania urządzeń łowieckich w dobrym stanie technicznym oraz budowy urządzeń w wyznaczonych lokalizacjach przez Zarząd Koła.
  • – Uwzględniając zdanie kierowników rewirów zarząd Koła dokona podziału rewirów na oznaczone łowiska, które pełnić będą rolę precyzyjnego określenia miejsca polowania stosowanego w książce ewidencji wyjść w łowisko.
  • – Zarząd wykona mapę podziału obwodów na rewiry i łowiska. Każdy członek Koła otrzyma po 2 egzemplarze podręcznej mapy. W Kucharowie przy domku zostanie umieszczona tablica informacyjna z widokiem mapy i jej podziału. Przy każdej książce ewidencji wyjść w łowisko zostanie umieszczona mapa danego obwodu.

9. Wniosek Kol. Eugeniusza Szarka o zwolnienie z wymogu wykonywania prac gospodarczych oraz karty pracy

10. Omówienie i zatwierdzenie propozycji budżetu organizacji jubileuszu 60-lecia Koła

11. Omówienie kalendarza polowań zbiorowych

12. Wolne wnioski

13. Odczytanie zatwierdzonych uchwał oraz propozycji uchwał do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu

14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

15. Zakończenie Zebrania

Bez kategorii