Zmiana ustawy Prawo łowieckie

IF

13-go lutego Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo Łowieckie. Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt K 21/11 w którym Trybunał orzekł o niezgodności przepisów ustawy regulujących postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim z art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji. Zmiany TUTAJ

W dodawanym do ustawy – Prawo łowieckie rozdziale 6a do materii ustawowej włączono zasady regulujące odpowiedzialności dyscyplinarną w Związku. W dodawanym at. 35b ust. 1 określono przewinienie łowieckie jako zachowanie polegające na naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Związku oraz wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką. Odpowiedzialnością dyscyplinarną objęto formy zjawiskowe czynu: pomocnictwo lub podżeganie do popełnienia przewinienia łowieckiego. Do katalogu kar dyscyplinarnych ustawodawca zaliczył karę nagany, zawieszenie w prawach członka Związku na okres od 6 miesięcy do 3 lat, wykluczenie ze Związku oraz karę dodatkową – zakaz pełnienia funkcji w organach Związku (art. 35c). W celu wyeliminowania niekonstytucyjności ustawodawca zmodyfikował treść przepisu art. 33 ust. 6 ustawy w ten sposób, aby zagwarantować prawo do sądu we wszystkich sprawach dotyczących utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Związku po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego jak również od wszystkich orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne, bez zróżnicowania w zależności od rodzaju wymierzonej kary. Prawo do sądu w powyższych sprawach będzie realizowane w trybie odwołania, a sądem właściwym ustawodawca ustanowił sąd powszechny – sąd okręgowy.

Polski Związek Łowiecki