Bezpiecznie na zbiorówkach

phoca_thumb_l_p1040704_1024x768To już jutro. Na ten dzień wielu czekało od stycznia. Okazja do ponownego spotkania się w gronie kolegów po strzelbie w sercu lasu. W sobotę zbiórka o godz. 7.00 przy strażnicy łowieckiej w Kucharowie. Prowadzić polowanie będzie nasz Kolega Marcin, a polować będziemy w obwodzie przy Grabnie i Jeleniu – oby nazwa miejscowości była prorocza. Jest to dobra okazja aby sobie trochę odświeżyć pamięć w kilku kwestiach.

phoca_thumb_l_obraz-049Najważniejszą kwestią związaną z polowaniem zawsze jest bezpieczeństwo. Szczególny nacisk należy przyłożyć do polowań zbiorowych, w końcu prawdopodobieństwo wydarzenia się nieprzewidzianych zdarzeń jest większe. Trzeba przyznać, iż w naszym Kole nigdy nie doszło do tragicznych zdarzeń na polowaniach zbiorowych, których organizujemy stosunkowo wiele, a pomniejsze incydentalne naruszenia regulaminu są melodią bardzo odległej przeszłości. Wynika to chyba przede wszystkim z wzajemnego poszanowania kolegów stojących na linii i rozsądnego podejścia co do decyzji związanych ze strzałem.

Dla formalności przypominamy te najważniejsze zasady obowiązujące na polowaniu zbiorowym, które zostały uwzględnionie w regulaminie polowań i które z pewnością wszyscy myśliwi znają wyrywkowo. Regulamin należy bezwzględnie przestrzegać, ale przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem.

phoca_thumb_l_nov02_031. Podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie.

2. Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą przystąpienia do odprawy myśliwych.

3. Na polowaniu zbiorowym:

a)    myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego, przy czym wolno mu przesunąć się nie więcej niż trzy metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych;
IFb)    w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku myśliwy jest obowiązany zachowywać się cicho i spokojnie;
c)    po zajęciu stanowiska myśliwy nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to widocznym ruchem ręki;
d)    myśliwy pozostaje na stanowisku aż do sygnału oznajmiającego koniec pędzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
e)    w sytuacji wymagającej niesienia w nagłych wypadkach pomocy innym osobom myśliwy, schodząc ze stanowiska, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym swoich sąsiadów oraz rozładować broń, z zastrzeżeniem pkt 6;
f)    zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest dopuszczalne tylko w razie konieczności udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzynę;
g)     myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania.

phoca_thumb_l_p1040701_1024x7685. Myśliwy po zajęciu stanowiska może strzelać do ukazującej się zwierzyny, pod warunkiem że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska.

6. Myśliwy może strzelać do zwierzyny znajdującej się co najwyżej w połowie odległości między stanowiskami.

7. Do zwierzyny znajdującej się bliżej stanowiska sąsiada wolno strzelać dopiero po oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strzałów lub po wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego rezygnacji z oddania strzałów lub drugiego strzału.

nowy-0118. Myśliwy może, za zgodą prowadzącego polowanie, zabrać ze sobą na stanowisko psa. W takim przypadku:

a)    pies powinien być trzymany na otoku;
b)    myśliwy może używać psa do dochodzenia postrzałka tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego polowanie.

9. Obowiązek dochodzenia i dostrzelenia postrzałka spoczywa na myśliwym, który go postrzelił.

10. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone z chwilą ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie.

phoca_thumb_l_img_3924_1024x683

11. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:
a)    sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;
b)    trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

12. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane, albo poruszaniu się pojazdem, w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie, broń powinna być rozładowana.

phoca_thumb_l_img_3936_1024x68313. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem.

14. Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu.

15. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń rozładować.

phoca_thumb_l_img_3917_1024x68316.  Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż trzy. Ograniczenie krotności lunety nie dotyczy polowań zbiorowych z ambon.

17. Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być rozładowana, znajdować się w pobliżu i w polu widzenia myśliwego oraz być zabezpieczona przed upadkiem.

18. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
a)    na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość od nich nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału;
b)    zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień;
c)    zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych.

phoca_thumb_l_nov02_1819. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.

20. Przyspiesznika używa się jedynie na polowaniu indywidualnym.

21. W sytuacji, gdy myśliwemu towarzyszy osoba nieposiadająca uprawnień do wykonywania polowania, jest on obowiązany pouczyć ją o sposobie zachowania się na polowaniu.

22. Na polowaniu zbiorowym:
a)    nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada;
phoca_thumb_l_img_3974_1024x683b)    nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa;
c)    nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu;
d)    po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą;
e)    oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej; ograniczenie to nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon;
f)    strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m;
g)     strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon – na odległość nie większą niż 80 m;
h)     oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; zgoda taka nie jest wymagana podczas polowania zbiorowego z ambon;
i)    nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym;
j)    wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych myśliwych, jeżeli strzał oddaje się w górę pod kątem nie mniejszym niż 60°, a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód;
k)    oddawanie strzału między poszczególnymi pędzeniami jest dopuszczalne, za zgodą prowadzącego polowanie, tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej.